Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn , đồ án tốt nghiệp đại học

LEDUONGBLOg


TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO
QUI ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Trong bài viết, bất cứ dẫn chứng nào cũng phải kèm tên tác giả và thời điểm công bố (xuất bản).
Nếu tác giả người nước ngoài chỉ cần liệt kê HỌ. Nếu tài liệu chuyển ngữ sang tiếng Việt, cách
dẫn chứng như trên. Nếu tác giả là người Việt và tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài thì liệt
kê đầy đủ như chính tác giả đã viết. Sau đây là vài thí dụ.

(1) Dẫn liệu của một tác giả (cách viết này áp dụng chung cho cách viết của đồng tác
giả hoặc của nhiều tác giả)
* Theo Nair (1987), kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng …
* Hoặc kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng … (Nair, 1987).
* Theo Bùi Xuân An (1996), kỹ thuật túi khí sinh học đã giải quyết …. (trích tài liệu tiếng Việt)
* Kỹ thuật túi khí sinh học đã giải quyết … (B.X. An, 1997). (trích tài liệu tiếng nước ngoài)
* Vào năm 1989, Mercado đã báo cáo rằng…
Lưu ý rằng các dấu vòng đơn ( ) đặt sát với Năm công bố và cách một ký tự rỗng với từ
phía trước, dấu phẩy (,) sát với cụm từ phía trước. Đây cũng là qui luật chung cho việc ngắt câu
trong lúc đánh máy. Cách viết sau đây là cách viết sai:
* Theo Nair (1987) , kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng …
* Kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng … (Nair, 1987 )

(2) Dẫn liệu của đồng tác giả thì phải liệt kê đủ hai tác giả, nối với nhau bằng liên từ
và. Thí dụ: East và West (1972) đã phát triển một kỹ thuật có giá trị. Không được phép dùng dấu
& thay cho từ và trong bài viết.

(3) Dẫn liệu nhiều hơn hai tác giả, chỉ cần nêu tên tác giả thứ nhất và ctv, nă
…. giúp duy trì lượng hữu cơ và độ phì trong đất (Kang và ctv, 1984).

(4) Dẫn liệu từ hai tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau, phải liệt kê đủ các tác giả
và phân biệt nhau bằng dấu chấm phẩy (;). Thí dụ:
Có nhiều loại mô hình thủy lợi đã được phát triển trong các hệ thống canh tác khác nhau
(Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1975).

(5) Nếu dẫn liệu không tìm được tài liệu gốc mà ghi nhận nhờ một tài liệu khác của tác
giả khác (hạn chế tối đa hình thức này).
Briskey (1963) cho rằng …… (trích dẫn bởi Nguyễn Ngọc Tuân, 1996).

Tài liệu tham khảo và sách trích dẫn
Tài liệu tham khảo phải bao gồm tất cả các tác giả với công trình có liên quan đã được
trích dẫn trong luận văn. Các chi tiết phải được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác để độc giả quan
tâm có thể tìm được tài liệu đó.
* Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng; khối tiếng Việt sắp
xếp trước. Nếu tài liệu của tác giả người nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp
vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê
tài liệu trong khối tiếng nước ngoài.
* Mỗi tài liệu tham khảo và các chi tiết liên quan được trình bày trong một cụm từ, dãn
dòng đơn (dãn dòng 1). Giữa hai tài liệu cách nhau một dòng trắng. Tên tác giả theo sau số thứ tự
nhưng dòng dưới sẽ thụt vào một TAB (1,27 cm). Ghi tất cả tác giả của tài liệu trích dẫn, dùng
liên từ và để nối giữa tác giả cuối cùng với tác giả áp chót.
* Số thứ tự đượïc ghi liên tục giữa các tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
* Tác giả người Việt và tài liệu tiếng Việt: ghi đầy đủ Họ, Họ đệm và Tên, và thứ tự theo
Tên. Tài liệu tiếng nước ngoài ghi đầy đủ Họ (không có dấu phẩy theo sau), tiếp theo ghi chữ viết
tắt của họ đệm (có dấu chấm) và tên (dấu chấm và dấu phẩy liền sau đó). Tài liệu tiếng nước
ngoài đượïc chuyển ngữ sang tiếng Việt thì đưa vào khối tiếng Việt, thứ tự tác giả theo Họ của tác
giả nước ngoài. Ngược lại, tác giả người Việt mà tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài thì thứ tự của
tác giả chính là HỌ, và ghi tác giả y như cách viết của tác giả.

Sau đây là cách trình bày tài liệu tham khảo

* Bài báo đăng trên tạp chí khoa học (ghi đầy đủ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo,
tên tạp chí, Volume, Số Tạp chí, và số trang có bài báo).
Matthews R.B., and Hunt L.A., 1994. A model describing the growth of cassava
(Manihot esculenta L. Crantz). Field Crops Research 36 (4): 69-84.
Tên tạp chí (in nghiêng) Volume (Số tạp chí):Trang được tham khảo
El-Hassanin A.S., Labib T.M., and Gaber I.E., 1993. Effect of vegetation Cover and
slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture,
Ecosystems and Environment 43: 301-308.
* Sách (phải ghi rõ tên tác giả, người biên tập (nếu có), thời điểm xuất bản, tựa sách đầy
đủ (kể cả tựa con, nếu có), volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản và nơi xuất bản
(thành phố, quốc gia) và số trang đã tham khảo hoặc số trang của cuốn sách nếu tham khảo toàn
bộ), tên sách được in nghiêng.

Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics. 3rd edition, Longman
Scientific & Technical, New York , USA, 437 pages.
Mai Đình Yên, Vũ Trung Trạng, Bùi Lai và Trần Mai Thiêm, 1979. Ngư loại học.
Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà nội, 300 trang.
* Một chương trong một quyển sách (ghi rõ tên (các) tác giả của chương đó, tên
chương được tham khảo, tên sách (in nghiêng), tên tác giả của quyển sách ấy, nhà xuất bản và nơi
xuất bản, số trang được tham khảo).
Hemsworth P.H., 1990. Mating management. In Pig Production in Australia (Eds.
J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England,
pp. 245-257.
* Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học (ghi rõ tác giả và tên bài báo cáo, tên tác giả hiệu
đính, tựa (in nghiêng), ngày và địa điểm hội nghị, tên nhà xuất bản).
Svánchez M.D., 1998. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the
Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok,
Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand,
pp. 47-53.
* Luận văn tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ
Adhiri P.H., 1990. Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc. thesis,
University of the Philippines Los Banos, Philippines.
Trần Huyền Công, 1994. Một số đặc điểm sinh học của cá lóc bông (Channa
micropeltes). Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Thủy sản, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí
Minh, Việt Nam.
* Sách dịch
Molxki N.T., 1979. Hoá sinh thịt gia súc (Đặng Đức Dũng dịch). Nhà xuất bản Khoa
học Kỹ thuật, Hà nội, Việt nam, 247 trang.
* Tác giả là các Hiệp hội hoặc Tổ chức
American Society of Agronomy, 1988. Publications handbook and style manual.
Thư viện Trung Tâm ĐHQG-HCM sưu tầm
American Society of Agronomy, Madison, WI., 500pages.

* Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet (ghi rõ tên tác giả, tựa đề, cơ quan (nếu có),
tháng, năm, nơi đã tiếp cận và đường dẫn khi truy xuất)
Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson D., Torrey D., and Alberti B., “The
Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol)”, RFC
1436, University of Minnesota, March 1993.
<URL:ftp:/ ds.internic. net/ rfc/ rfc1436.txt;type=a>
Berners-Lee T., “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, November 1993.
<URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z>

Tải bản World Trich-dan-tai-lieu-theo-BGD

Thư viện Trung Tâm ĐHQG-HCM sưu tầm

Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn , đồ án tốt nghiệp đại học icon Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn , đồ án tốt nghiệp đại học

1215 Lượt xem
Miễn phí

📣 THÔNG TIN

| Cập nhật: 19/04/18 | Nội dung: Đã Hoàn Thiện | Chủ đề: Tài Liệu Khác | Tình trạng: Tốt, hữu ích

🔗 Xem thêm: , , Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn , đồ án tốt nghiệp đại học

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of